Cách nhận biết người nghiện ma túy

ma túy đá, meth.