Tại sao lại dùng Methadon để điều trị nghiện Heroin?

ma túy đá, meth.