Ảnh hưởng của chế độ ăn lên quá trình cai nghiện

ma túy đá, meth.