Làm sao để ngưng hối tiếc về việc đã qua (3)

ma túy đá, meth.