Phân biệt đối xử và nghiện ngập (3)

ma túy đá, meth.