ADHD làm tăng nguy cơ tự tử ở người trưởng thành

ma túy đá, meth.