Phòng tránh nghiện ma tuý bằng nguyên tắc tuyệt đối không tái sử dụng

ma túy đá, meth.