Mặt trái của rượu một cũng là nhiều

ma túy đá, meth.