Ảnh hưởng xấu của ma túy đá tới trí nhớ ngắn hạn

ma túy đá, meth.