Liên quan giữa dụng ma túy đá và mất trí

ma túy đá, meth.