Không ai muốn trở thành người nghiện

ma túy đá, meth.