Không thể tự mình thoát khỏi nghiện

ma túy đá, meth.