Nghiên game đã được phân loại là một bệnh tâm thần

ma túy đá, meth.