Người nghiện có nguy cơ tự tử cao

ma túy đá, meth.