Lạm dụng chất gây ra hơn một nửa số tử vong trên đường cao tốc

ma túy đá, meth.