Sá»­ dụng ma túy dá»… gây bệnh lý loạn thần

ma túy đá, meth.