Sử dụng ma túy dễ gây bệnh lý loạn thần

ma túy đá, meth.