Rối loạn tâm thần và nghiện ma túy

ma túy đá, meth.