Rối loạn thần kinh thực vật là gì?

ma túy đá, meth.