Sang chấn mạn tính và hệ thống thần kinh thực vật

ma túy đá, meth.