Rối loạn do sử dụng chất và trầm cảm

ma túy đá, meth.