Điều trị nghiện và các rối loạn tâm thần đồng diễn

ma túy đá, meth.