Liên quan giữa nghiện ma túy và rối loạn stress sau sang chấn (PTSD)

ma túy đá, meth.