Sử dụng chất kích thích trong điều trị các bệnh tâm thần đem đến nhiều rủi ro

ma túy đá, meth.