Tại sao stress kéo dài lại có hại?

ma túy đá, meth.