Cố tình đi nhận thú nhồi bông chứa bên trong 6 túi ma túy, lãnh 16 năm tù

ma túy đá, meth.