Kinh hoàng loại ma túy có khả năng biến con người trở thành "xác sống"

ma túy đá, meth.