Tại sao chúng tôi muốn giúp đỡ bạn

ma túy đá, meth.