2 thợ sắt cùng mua bán, chơi ma túy rồi cùng vào tù

ma túy đá, meth.