Bắt nguyên trưởng bản mua bán trái phép ma túy

ma túy đá, meth.