3 quả bí ngô chứa… 3kg ma túy tổng hợp

ma túy đá, meth.