Án tử hình cho đối tượng người Singapore vận chuyển gần 10 kg ma túy

ma túy đá, meth.