Bảo vệ học sinh, sinh viên trước hiểm họa ma túy

ma túy đá, meth.