Cả bản có 13 nóc nhà, nhà nào cũng có người dính án ma túy

ma túy đá, meth.