Cắt trộm cáp viễn thông, lấy tiền chơi ma túy

ma túy đá, meth.