Chặn đứng 100.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

ma túy đá, meth.