Công an khống chế đối tượng nghiện ma túy rút chốt lựu đạn chống trả

ma túy đá, meth.