Định ân ái bên đường nhưng không được, khách "phê" ma túy đoạt mạng cô gái

ma túy đá, meth.