Ma tuý "nấm thức thần" đáng sợ ra sao?

ma túy đá, meth.