Malaysia thu giữ số lượng ma túy đá hơn 26 triệu USD

ma túy đá, meth.