Nghi phạm ma túy ngáp dài, ngáp ngắn trong đồn công an

ma túy đá, meth.