“Người vận chuyển” ma túy đá lãnh án chung thân

ma túy đá, meth.