'Người vận chuyển' nửa đời đi tù và cai nghiện lại tiếp tục lãnh án

ma túy đá, meth.