Nhịn đói, nhịn khát phá chuyên án 100.000 viên ma túy

ma túy đá, meth.