Phá đường dây vận chuyển heroin qua biên giới

ma túy đá, meth.