Phạt hơn 18.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn

ma túy đá, meth.