Tiêm chích ma túy công khai trên đường phố

ma túy đá, meth.