Truy tố hai người nước ngoài vận chuyển trái phép 606 kg ma túy đá

ma túy đá, meth.