Vận chuyển 44 kg ma tuý bằng xe Mercedes

ma túy đá, meth.