Các thuốc điều trị nghiện ma túy

ma túy đá, meth.