35 thanh niên tụ tập với ma túy trong nhà nghỉ giữa giãn cách theo chỉ thị 16

ma túy đá, meth.